2019.09.27.

NYITÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY           

A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

“A köznevelés esélyteremtő szerepének növelése” című pályázati konstrukcióban nyert el támogatást a Veszprémi Tankerületi Központ. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 285.511.607 forint., amely az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 programban. A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.08.31.

A pályázat megvalósítása során a Veszprémi Tankerületi Központ 3 intézménye, valamint a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézménye és 10 tagintézmény vesz részt a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését célzó módszertani projektben.

A projekt fő célja megteremteni a köznevelési intézményekben a szegregációtól és előítélettől mentes esélyegyenlőséget és a társadalmi integrációt biztosító intézkedéseket.

Ez megvalósítható a helyi problémákra és adottságokra reagáló szakmai, módszertani segédanyag-fejlesztéssel, valamint a személyközpontú pedagógiai módszerek alkalmazásával az iskolai mentálhigiénében és egészséges életmódra nevelésben, de szükségesnek látjuk érzékenyítő programok keretében bevonni az érintett szülőket is.

Jelen projekt egyik kiemelt feladata, hogy az oktatáson belül kiemelt célkitűzés a korai iskolaelhagyók arányát, ezáltal a társadalmi kirekesztettségben élők számát csökkentse.

A sajátos nevelési igényű gyermekek egy speciális csoportja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek csoportja. Ők a szociális és köznevelési (gyógypedagógiai) rendszer legelesettebb rétegét képezik, akik állandó felügyeletet és megsegítést igényelnek, s akiknek a családjaira is hatalmas anyagi és érzelmi teher hárul. A fejlesztő nevelés és oktatás módszertani megújulására, és speciális eszközszükségleteik bővítésére szükség van a szakszerű minőségi fejlesztés érdekében.

A jelen kor több új problémát hozott magával, megnőtt a különleges gondozást igénylő gyerekek száma. Célunk a pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét a születéstől a tanköteles kor végéig megfelelő színvonalon biztosítani Veszprém megye egész területén a családok és az érintett populációval foglalkozó és segítséget kérő intézmények számára.

Az integrált formában oktatott, nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók sikeres előrehaladását az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok segítik. 

Fő célunk az integrált nevelési formák minőségi továbbfejlesztése, a társadalmi és oktatási inklúzió megvalósítása.

Célunk továbbá az intenzív szemléletformálás, a környezet érzelmi befogadóvá tétele. A megvalósításhoz fontos a minőségi szolgáltatás nyújtása, a szükséges eszközök biztosítása. A projekt lehetőséget teremt a gyógypedagógiai – pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátáshoz szükséges modern eszközök beszerzésére, így az informatikai eszközök mellett minőségi fejlesztőeszközök beszerzését tehetjük meg.