Nyertes pályázatok:

EFOP-3.2.5

A Veszprémi Tankerületi Központ gimnáziumainak együttműködése a pedagógiai szakszolgálattal a pályaorientáció jegyében

  • A projekt megvalósítási időszaka: 2017.szeptember 1. – 2020.január 31.
  • A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5- 17-2017-00018
  • A kedvezményezett neve: Veszprémi Tankerületi Központ
  • Elnyert támogatási összeg: 99.997.001 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázatban a Veszprémi Tankerületi Központ 6 gimnáziuma: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Lovassy László Gimnázium, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és a Vetési Albert Gimnázium, valamint a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézménye vesznek részt.

A projekt célja a pályaorientációs tevékenységek számának növelése, minőségének javítása a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítése keretében. A tevékenységek széles köre irányul az MTMI kompetenciák fejlesztésének megalapozására, direkt módon a releváns kompetenciák fejlesztésére, mind a tanulói, a szülői és a pedagógusi oldalról egyaránt, egyúttal a szociokulturális hátrányok csökkentését is megcélozva.

A pályázat egy láncolat részeként kezeli az általános iskolások beiskolázási kérdéseit, a középiskolások továbbtanulási lehetőségeit, valamint a szakmák népszerűsítésének elősegítését piaci szereplők, meghívott előadók közreműködésével és a pedagógiai szakszolgálat munkatársainak segítségével. Ennek megfelelően olyan változatos, orientáló, figyelemfelkeltő, informatív iskolai programok biztosítása a tevékenységek célja, amelyeken az érintett célcsoport minden tagja választ, és a választását elősegítő tájékoztatást kap a jövőjét illetően.

Az intézmények és a szakszolgálat munkatársai a programok hatékonyabb megvalósítása érdekében pályaorientációs témájú képzésben részesülnek, a munkájukat segítő eszközöket kapnak.

EFOP 3.1.6-16:

A Veszprémi Tankerület Központ négy intézménye 285.511.607 Ft  pályázati támogatást nyert el. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a Bartos, Bárczi, Kozmutza EGYMI intézményekkel közösen, az EFOP-3.1.6-16-2017-00020 azonosítószámú pályázat támogatásával komplex fejlesztést valósít meg Veszprém Megyében.

A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése elnevezésű elnyert pályázatunk 2020 őszén fejeződik be.

A projekt célja az egyéni bánásmódot igénylő, hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók sikeres társadalmi beilleszkedésének, pályaválasztásának elősegítése az által, hogy az akadályoztatásból adódó hátrányaikat le tudják küzdeni, személyiségük harmonikusan fejlődjön.

A pályázat szakszolgálatunk szakmai megújulását is célozza. Szakemberek módszertani eszköztára bővül, alapképzettségükön túl új, hatékony módszerspecifikus végzettséget, diagnosztikus eljárásokat, terápiákat tudnak elsajátítani, hogy a gyermekek egyéni szükségletüknek megfelelő, személyre szabott gondozásban részesülhessenek.

Intézményünk diagnosztikai eszközei, fejlesztő eszközei, terápiás játékai bővítésre, megújításra kerülnek. Informatikai eszközparkunk új gépekkel egészül ki.  Az IKT eszközök terápiás alkalmazását szeretnénk beilleszteni a fejlesztés folyamatába. számítógépes programok alkalmazását tagintézményünk dolgozói szükségesnek tartják. A fejlesztő foglalkozások során a programok jól alkalmazhatók, elősegítik a differenciálást. Az IKT eszközök használata a ,,hagyományos,, terápiák  eredményessége mellett is kikerülhetetlen.

A projektben tervezett előadások, programok megtartásával elősegítjük a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatban állók szemléletformálását, amely nagyban hozzájárul az általunk ellátott populációnak a társadalmi beilleszkedéséhez. Szemléletformálásunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy a kiemelt figyelmet igénylő – gyermekek, tanulók elfogadása növekedjék Veszprém megye nevelési-oktatási intézményeiben.

Szakmai szolgáltatásaink körét bővítjük fejlesztő nyári táborok, prevenciós tréningek, szülőakadémiák, módszertani napok, tanulás módszertani tréningek …stb. szervezésével.

Ágazatközi együttműködésünk köre bővül, egészségüggyel (védőnői hálózattal, házi gyermekorvosokkal, kórházi PIC osztállyal és a szakambulanciákkal, a bölcsődei gondozókkal, a fogyatékos gyermekek ápolását, ellátását végző otthonokkal.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet a 2016/2017. tanévben nyerte el az Intézmény,

három tagintézményünk a – balatonfüredi, tapolcai, várpalotai – szerepvállalásával.

A balatonfüredi tagintézmény szakmai közössége a 19 éve végzett alapozó mozgásterápia/mozgásfejlesztés tapasztalatairól, a mozgásfejlesztés jelentőségéről, hatásairól tart előadást szakmai körökben.

A várpalotai tagintézmény a nyelvlökéses nyelés, a kutatás, az ezt megalapozó- és ennek eredményeire épülő elméleti-, gyakorlati előadások, képzések szervezését vállalja. Folyamatos szakmai támogatást nyújt a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok számára.

A tapolcai tagintézmény évtizedek óta biztosít terepet a korai fejlesztést megismerni vágyók számára.  A hospitálási lehetőség egy-egy gyermek „végigkísérésével” is biztosítják, melynek során az érdeklődő részt vesz a gyermek aznapi összes foglalkozásán (pl. konduktív-logopédiai-kognitív fejlesztés).

Együttműködő partnerei vagyunk a:

EFOP-1.6.3-17 -00009

Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködési projektben

EFOP-3.1.3-16-2016-00001

„Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” című kiemelt uniós projektben.

Projektgazda: az Oktatási Hivatal.

2019. nov. 01.- 2020. május. 31. között Devecser járásban az óvodapedagógusok  munkáját támogatjuk, mellyel hozzájárulunk az anyagi és szociokulturális hátrányból fakadó lassúbb fejlődés kompenzálására Devecser járásban.

Szakmai támogatásunk keretében a devecseri és az ajkai szakembereink Pedagógiai Fejlesztő Fórumokon 3 tartalmi területen 5 témában tartanak előadásokat, valamint egyéni támogató tanácsadást óvodapedagógusok, szülők számára.

EFOP-2.2.0-16-2016-00002

“Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” projektben.

Projektgazda: Állami Egészségügyi Ellátó Központ