Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Cím: 8200, Veszprém, Kossuth u. 10., V. em.
Telefon: 88/406-698, 30/811-8728
E-mail cím:

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8:00 – 10:00
Kedd: 12:00 – 14:00
Szerda: 8:00 – 10:00
Csütörtök: 12:00 – 14:00
Péntek: 8:00 – 9:00
Telefonos ügyintézés ügyfélfogadási időben történik.

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság feladata a járási szakértői bizottság vizsgálata alapján felmerülő sajátos nevelési igény megállapítása/kizárása komplex (orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai) vizsgálat által, a korai fejlesztés szükségességének megállapítása, valamint az SNI-s tanulók felülvizsgálatának elvégzése.

Hogyan kezdeményezhető szakértői vizsgálat?

0-3 éves korig a szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, védőnői vagy szakorvosi javaslatra a szülő egyetértésével indul.

Az intézményes nevelésben (óvodában, iskolában) részesülő gyermek esetén az eljárás megindítása a gyermek/tanuló lakóhelye, illetve ennek hiányában tartózkodási helye, vagy működési körzetébe tartozó intézmény helye szerint illetékes járási szakértői bizottságában kérhető vagy kezdeményezhető. 

Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda, az iskola köteles közreműködni a 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 1. számú melléklet szerinti vizsgálat iránti kérelem elkészítésében. 

A felmerülő sajátos nevelési igény gyanúja esetén a vizsgálat a megyei szakértői bizottságnál végződik. Amennyiben a sajátos nevelési igény nem állapítható meg, de a gyermek/tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsége igazolódik, a további felülvizsgálata az illetékes járási szakértői bizottság feladatkörébe tartozik.

A megyei szakértői bizottsági vizsgálat feltételei:

Az érvényben lévő 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 14. § (2) szerint kiskorú vizsgálatához mindkét felügyeletet ellátó szülő jelenléte szükséges! Amennyiben az egyik szülő nem tud a vizsgálaton megjelenni, úgy a jelenlévő szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a távollévő szülő képviseletére jogosult. Ennek hiányában a szakértői vizsgálat nem végezhető el. Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek vizsgálatának elvégzéséhez a gyermekvédelmi gyám jelenléte szükséges.

A vizsgálat indokoltsága:

A megyei szakértői vizsgálat kérhető 0-3 éves korban a fejlettségi szint megállapítása céljából, a mozgásban, beszédben, értelmi fejlettségben, önkiszolgálásban, szociális funkciókban mutatkozó súlyos elmaradások esetén. 

A 18 hónapnál fiatalabb gyermekek szakértői véleménye a gyermek vizsgálata nélkül, szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján elkészíthető korai fejlesztés- és gondozás igénybevétele céljából.

A 3 évnél idősebb óvodás gyermekek, valamint iskolás tanulók vizsgálata csak a járási szakértői bizottság vizsgálata alapján a sajátos nevelési igény felmerülése esetén kezdeményezhető az illetékes járási szakértői bizottság által.

Mit hozzanak magukkal a vizsgálatra?

  • A gyermek betegbiztosítási kártyája (TAJ száma).
  • Amennyiben van: diákigazolvány.
  • Kórházi zárójelentések, orvosi leletek, egészségügyi kiskönyv, születéskori zárójelentés.
  • Iskolai füzetek, ellenőrző (vagy KRÉTA-ból kinyomtatott eredmények, jegyek).
  • A vizsgálat időtartamára való tekintettel javasoljuk, hogy ennivalót, illetve innivalót hozzanak magukkal. 

Hogyan zajlik a megyei szakértői vizsgálat?

  • Érkezéskor regisztráció az 509-es szobában.
  • A vizsgálat típusától függően:
   • Alapvizsgálat, első alkalommal végzett felülvizsgálat esetén: komplex vizsgálat történik (orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai vizsgálat), melyet szülői megbeszélés követ.
   • Második, harmadik felülvizsgálat esetén: gyógypedagógiai vizsgálat, szülői megbeszélés történik.

A megyei szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira.

A szakértői vizsgálat befejezését követően tájékoztatjuk a szülőt a szakértői vizsgálat megállapításairól, az esetleges kiegészítő vizsgálatok szükségességéről, a szakértői vélemény várható tartalmáról, a szülői jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás tényét, a tájékoztatási kötelezettség teljesítését a szülő aláírásával igazolja. 

A megyei szakértői bizottsági vizsgálatot követően a gondviselő, a gyermek/tanuló nevelési-oktatási intézménye, illetve alapvizsgálat esetén a járási szakértői bizottság postai úton kapja meg a szakértői véleményt, amely magában foglalja a vizsgálati eredményeket, javaslatokat, a megállapított diagnózist, a fejlesztési területeket, az intézménykijelölést és a felülvizsgálat évét.

Veszprém megye települései, illetve nevelési-oktatási intézményei

Vajda Aranka
főigazgató-helyettes, megyei szakértői bizottság vezetője, oligofrénpedagógia-szurdopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott, okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai terápia szakirány

Fodor Annamária
oligofrénpedagógia – szurdopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott gyógypedagógus

Gelencsérné Kutrik Hajnalka
tanulásban akadályozottak pedagógiája – pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Keresztes Mirella
konduktor

Kránicz Tímea
oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott gyógypedagógus

Kretz Adrienn
tanácsadó szakpszichológus

Linczmayer Judit
pszichológus

Pék Krisztina
pszichológus

Szedmák Szilvia
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott gyógypedagógus

Varju Edina Anna
értelmileg akadályozottak pedagógiája – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott gyógypedagógus

Várkonyiné Csősz Borbála
tanácsadó szakpszichológus

Bálintné Fébert Veronika
szakszolgálati titkár

Fekete Sándorné
kisegítő dolgozó

Krauszné Varga Klára
takarító